حصر با درخواست رئیس قوه قضائیه و تایید شورای عالی امنیت ملی بود

پشتیبانی سایت