نیروهای سوری وارد مزارع غربی شهر السخنه شدند

پشتیبانی سایت