بسیج دانش آموزی

۰۶/۰۸/۱۳۹۶

همایش فرماندهان حوزه‌ها و مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان مناطق سپاه تهران

اولین همایش فرماندهان واحدها و حوزه‌ها و مدیران کانون‌ها و مسئولین سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان مناطق سپاه تهران با حضور سردار یزدی فرمانده سپاه تهران برگزار شد.
پشتیبانی سایت