اصفهان

۰۶/۱۳/۱۳۹۶

مادری با ۲ شهید و یک مفقود در کمتر از یک سال

نویسنده از همان ابتدا جریان آشنایی اش با خانواده امینی نور را تعریف کرده و در بخش های مختلف کتاب که فقط به وسیله ستاره هایی از هم جدا شده اند، داستان جلسات گفتگویش با مادر شهیدان را تعریف کرده است.
پشتیبانی سایت