مسئولین در پذیرش و اجرای سند ۲۰۳۰ نه صداقت اعتراف داشتند نه شجاعت عذرخواهی

پشتیبانی سایت