توتال اگر کرسنت جدید نیست چرا قرارداد آن محرمانه است؟

پشتیبانی سایت