کی از متربیان (پسر؛ دوم دبیرستان علاقه زیادی به دوستی با بزرگتر از خودش دارد آیا این مسئله می تواند برای او ضرری داشته باشد؟

پشتیبانی سایت