سوال سرگروه:تجربه ای در زمینه حلقه داری ندارم، نمی دانم که چه کلاس هایی را و چگونه برگزار کنم؟

پشتیبانی سایت