آیت الله حسینی همدانی امام جمعه کرج در میان جمع معترضان به سیاست های آمریکا، برجام را به صورت نمادین آتش زد.

آیت الله حسینی همدانی امام جمعه کرج در میان جمع معترضان به سیاست های آمریکا، برجام را به صورت نمادین آتش زد.