امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش: اگر روزی لباس ارتش را کار بگذارم می روم و در پایگاه بسیج محله خودم خدمت می کنم.

پشتیبانی سایت