نشریه تخصصی تربیتی صالحین شماره ۱۳در مرحله چاپ و توزیع قرار گرفت.

نشریه تخصصی تربیتی صالحین شماره ۱۳در مرحله چاپ و توزیع قرار گرفت.

فایل نشریه پس از توزیع در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا) صالحین بارگزاری خواهد شد. لینک جهت عضویت در کانال سروش:http://sapp.ir/salehinproducts لینک جهت عضویت در کانال ایتا:https://eitaa.com/salehinproducts

photo_2018-04-24_12-00-17

فایل نشریه پس از توزیع در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا) صالحین بارگزاری خواهد شد.

لینک جهت عضویت در کانال سروش:http://sapp.ir/salehinproducts

لینک جهت عضویت در کانال ایتا:https://eitaa.com/salehinproducts