عمل به احکامی که مطابق میل انسان نیست نشانه ایمان است

پشتیبانی سایت