ولایت فقیه نقطه مرکزی وحدت و انسجام نظام اسلامی ..

ولایت فقیه نقطه مرکزی وحدت و انسجام نظام اسلامی ..

ولایت فقیه نقطه مرکزی وحدت و انسجام نظام اسلامی و سبب انسجام مردم است. ولذا دشمن آن را نشانه گرفته است.

ولایت فقیه نقطه مرکزی وحدت و انسجام نظام اسلامی و سبب انسجام مردم است. ولذا دشمن آن را نشانه گرفته است.