آثار ولایت الله در نظام محاسباتی فرد و جامعه (قسمت اول) – استاد دسمی

آثار ولایت الله در نظام محاسباتی فرد و جامعه (قسمت اول) – استاد دسمی

در باب ولایت بحثی در ارتباط ولایی انسان و انسان های مومن با خدا هست [که فرمود: الله ولی الذین آمنوا…] خدا ولی مومنان است. یک بخش ارتباط ولایی از طریق سلسله مراتب هستی است که ولایت از طریق خداوند متعال، پیامبر(ص) و اهل بیت(علیهم السلام) و مومنین است [که فرمود: انما ولیکم الله و […]

در باب ولایت بحثی در ارتباط ولایی انسان و انسان های مومن با خدا هست [که فرمود: الله ولی الذین آمنوا…] خدا ولی مومنان است. یک بخش ارتباط ولایی از طریق سلسله مراتب هستی است که ولایت از طریق خداوند متعال، پیامبر(ص) و اهل بیت(علیهم السلام) و مومنین است [که فرمود: انما ولیکم الله و رسوله..] و یک بخش هم این است که مومنین ولایت را مستقیما از طرف خدا می گیرند. یک وقت هم از طریق مومنین با همدیگر [که فرمود : المومنین و المومنات بعضهم اولیاء بعض…] یک بخش از ولایت هم ولایت مومن بر خودش است یعنی انسان بر خودش.

– وجود انسان بسان یک مملکت است و یک سری جنود عقل و جهل دارد که دو ولایت در وجود انسان ایجاد می کند یک ولایت الله و یک ولایت طاغوت.

-اگر جنود جهل بر وجود انسان غلبه پیدا کند ولایت طاغوت بر وجود او مستولی شده است و اگر جنود عقل غالب باشد ولایت الله مستقر شده است.

-حقیقت و جوهره ولایی ما یک بعد در قوه تصور و وهم ما است یک بعد در روح ما است و یک بعد هم در جسم است.

– این که انسان می تواند بر قوه تخیل خود اعمال ولایت کند و اجازه ندهد این قوه هر طور خواست جابجا شود این یک نحوه اعمال ولایت است یکی هم اعمال ولایت بر روح است اولیاء خدا می توانند روح خود را مدیریت کنند به گونه ای که در هم قالب جسم باشد و هم خلع اختیاری داشته باشد. یک نحوه هم بر قدرت جسمی است که هر کدام بحث مستوفا دارد.