این جهان کوهست و فعل ما ندا…

این جهان کوهست و فعل ما ندا…

گذر ازتاریخ «طبیعی»، به «تاریخ انسانی» باید بپذیریم که اگر با کمال اخلاق دسته گلی را به فرد یا اجتماعی تقدیم کردیم؛ بی تردید، دسته گلی محسوس یا نامحسوس به ما تقدیم خواهد شد. از آ ن هنگام که این حقیق در تعلیم وتربیت بشری جدی تلقی شود، انقلاب معنوی بشری اغاز خواهد شد و […]

گذر ازتاریخ «طبیعی»، به «تاریخ انسانی»

باید بپذیریم که اگر با کمال اخلاق دسته گلی را به فرد یا اجتماعی تقدیم کردیم؛ بی تردید، دسته گلی محسوس یا نامحسوس به ما تقدیم خواهد شد.
از آ ن هنگام که این حقیق در تعلیم وتربیت بشری جدی تلقی شود، انقلاب معنوی بشری اغاز خواهد شد و از آن لحظه ما می توانیم ادعا کیم که از تاریخ طبیعی به تاریخ انسانی گام گذاشتیم.
برداشت از کتاب ارکان تعلیم و تربیت مرحوم علامه محمد تقی جعفری