معاونت تعلیم و تربیت، درگذشت خانم زهره یزدانی شرق را تسلیت گفتند.

پشتیبانی سایت