مسجد، بستر مجاهدت و مبارزه در عرصه جنگ نرم است.

مسجد، بستر مجاهدت و مبارزه در عرصه جنگ نرم است.