در تعلیم و تربیت باید به متعلم روح علمی داد.

در تعلیم و تربیت باید به متعلم روح علمی داد.

در تعلیم و تربیت باید به متعلم روح علمی داد.

در تعلیم و تربیت باید به متعلم روح علمی داد.