اسلام برای تهذیب انسان آمده است برای انسان سازی آمده است همه مکتب های توحیدی برای انسان سازی آمده اند ما مکلفیم انسان بسازیم

اسلام برای تهذیب انسان آمده است برای انسان سازی آمده است همه مکتب های توحیدی برای انسان سازی آمده اند ما مکلفیم انسان بسازیم