اسلام برای تهذیب انسان آمده است برای انسان سازی آمده است همه مکتب های توحیدی برای انسان سازی آمده اند ما مکلفیم انسان بسازیم

پشتیبانی سایت