باید تربیت ما در نظام ولایی قرار گیرد تا نتیجه آن سربازی امام زمان(عج) باشد.

باید تربیت ما در نظام ولایی قرار گیرد تا نتیجه آن سربازی امام زمان(عج) باشد.

۸۰