مصاحبه با فرمانده ناحیه هرسین درمورد حلقه های صالحین.

مصاحبه با فرمانده ناحیه هرسین درمورد حلقه های صالحین.

مصاحبه با فرمانده ناحیه هرسین درمورد حلقه های صالحین.

به گزارش صالحین , سوالات مصاحبه از مسئولین ناحیه:

۱-نقاط ضعف وقوت صالحین راچه می دانید؟نقات قوت فراوان دارد ولی نقات ضعفی که بیشتربه چشم می خورد کمبود بودجه برای تشویق بسیجیان.

۲-آیادرشهرستان شماازروش های غیرمصوب نیزدراجرای طرح صالحین استفاده شده است؟میزان تاثیرگذاری چه اندازه بوده است؟خیر

۳-شمامربیان وسرگروه های صالحین راازچه افرادی انتخاب می کنید؟مامربیان وسرگروهها راپس ازمعرفی فرمانده پایگاه وانجام استعلامات امنیتی ومکتبی وانجام دوره های مربوطه انتخاب وبکارگیری می کنیم.

۴-ارتباط شما بامسئولین حلقه ها ومتربیان درچه سطحی است؟بحمدالله ارتباط خوبی بین مسئولین وبسیجیان هست وبیشتر مواقع دربین نماز دربین حلقه های صالحین حضور می یابم.

۵-تابه حال شده است به صورت سرزده به حلقه ها سرکشی نمایید؟نتیجه آن چه بوده است؟بله بحمدالله درسطح مطلوبی بوده است.

۶-مشکلات اجرای طرح صالحین درشهرشما درچه حدی است؟موردی که گفتم عدم اعتبارات کافی جهت تشویق بسیجیان

۷-پیشنهادشما برای بهبود روندحلقه ها چیست؟استفاده از اردوههای زیارتی واجرای برنامه تشویق درحلقه های صالحین

۸-به نظرشما مطالبات رهبری درموردحلقه های صالحین تاچه میزان انجام شده است؟بحمدالله اجراشده ولی نیازبه تلاش بیشتر وهمت بیشتردارد.