علم و تقوی زمانی موثر است که شخص وجود پربرکت داشته باشد

پشتیبانی سایت