کودکان نیاز به درک احساس دارند

کودکان نیاز به درک احساس دارند

به گزارش صالحین،اگر کودک زمین خورد و پایش زخم شد، گریه کرد، نگویید چیزی نشده یا حواسش را پرت نکنید بغلش کنید و با احساس تمام همدردی کنید بگویید آخی خیلی درد میکنه، میدونم خیلی میسوزه… کودک نیاز به درک احساس دارد

به گزارش صالحین،اگر کودک زمین خورد و پایش زخم شد، گریه کرد، نگویید چیزی نشده یا حواسش را پرت نکنید
بغلش کنید و با احساس تمام همدردی کنید
بگویید آخی خیلی درد میکنه، میدونم خیلی میسوزه…
کودک نیاز به درک احساس دارد