خشونت آموزشی

خشونت آموزشی

به گزارش صالحین،تمام آموزش های زود هنگام بچه ها شامل خشونت آموزشی است که کودک را ناامن می کند. اکثر بچه هایی که به ما مراجعه می کنند و مشکل دارند یکی از مسائلی که در آن ها پیدا می کنیم، اضطراب آموزش است. یکی از علامت های آن، سؤال کردن زیاد و وابستگی زیاد […]

به گزارش صالحین،تمام آموزش های زود هنگام بچه ها شامل خشونت آموزشی است که کودک را ناامن می کند. اکثر بچه هایی که به ما مراجعه می کنند و مشکل دارند یکی از مسائلی که در آن ها پیدا می کنیم، اضطراب آموزش است. یکی از علامت های آن، سؤال کردن زیاد و وابستگی زیاد به کامپیوتر و تلویزیون است.

مغز دو نیمکره دارد، راست و چپ. نیمکره ی راست بخش شهودی و احساسی و خلاقیت انسان است که در ۶ سال اول این نیمکره فعال است و نیمکره ی چپ از پایان ۶ سالگی آرام آرام شروع به فعالیت می کند و در ۷ سالگی غالب می شود. نه این که نیمکره ی راست کامل خاموش می شود بلکه دو بخش عقل و احساس در تعادل قرار می گیرند.

به همین دلیل است که من همیشه میگم کودک زیر ۶ سال عقل ندارد. نه این که واقعاً عقل ندارد بلکه منظور اینه که در ۶ سال اول تقدم با نیمکره ی راست است که بخش احساسات مغز است و تعقل در این نیمکره نیست. حال ما با آموزش های زود هنگام در زیر۶ سال به نیمکره ی چپ مغز کودک فشار وارد می کنیم. آموزش های انتزاعی از ۷ سال به بعد شروع می شود.