توصیه آیت الله خاتمی به دیپلماسی کشور برای برخورد با دولت میانمار

پشتیبانی سایت