توجه کردن و بهادادن به کارهای خوب بچه ها

توجه کردن و بهادادن به کارهای خوب بچه ها

کار خوب بچه ها را ببینید کار بچه ها مثل شاخه ی گل است ما شاخه ی گل را تزئین نشده به کسی نمی دهیم. کار خوب بچه ها را بگیرید، تزئینش کنید و روبان ببندید و به خودشان برگردانید. بعد خودشان برای گرفتن این گل های قشنگ سعی می کنند

به گزارش صالحین،کار بچه ها مثل شاخه ی گل است ما شاخه ی گل را تزئین نشده به کسی نمی دهیم. کار خوب بچه ها را بگیرید، تزئینش کنید و روبان ببندید و به خودشان برگردانید.

بعد خودشان برای گرفتن این گل های قشنگ سعی می کنند که دائم به شما شاخه گل بدهند و گل تزئین شده بگیرند که به این ترتیب در یک چرخه ی مثبت می افتید.

توجه کردن و بهادادن به کارهای خوب بچه ها به آن ها یاد می دهد بعداً چگونه دیده شوند و چگونه جلب نظر کنند. وبرای جلب توجه شما دائم کارهای خوب انجام می دهند.