نظارت بازرسان استانی تعلیم و تربیت از پایگاه های مجری جوانه های صالحین حوزه ام کلثوم خلخال

نظارت بازرسان استانی تعلیم و تربیت از پایگاه های مجری جوانه های صالحین حوزه ام کلثوم خلخال

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت تعلیم وتربیت بسیج سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل به نقل از صالحین حوزه ام کلثوم خلخال،بازرسان استانی تعلیم و تربیت از ۵ پایگاه مجری طرح جوانه های صالحین حوزه ام کلثوم خلخال سرکشی نمودنددر این سرکشی ها فرماندهان پایگاه ها نظرات خود را بیان نمودند.

IMG_2783 IMG_2770 IMG_2771 IMG_2773 IMG_2774 IMG_2775 IMG_2776 IMG_2777 IMG_2779 IMG_2780 IMG_2781