سخنرانی دکتر فیاض بخش در مورد حجاب

سخنرانی دکتر فیاض بخش در مورد حجاب

    تربیت دینی ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران ۱ جلسه اول ۶,۸۱۶ ۰۱:۱۸:۱۸ دکتر فیاض بخش ۲ جلسه دوم ۶,۸۰۰ ۰۱:۰۸:۲۱ ۳ جلسه سوم ۶,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۰ ۴ جلسه چهارم ۶,۹۴۶ ۰:۵۴:۰۴ ۵ جلسه پنجم ۶,۹۲۴ ۰:۴۷:۰۶ ۶ جلسه ششم ۶,۹۵۱ ۰:۵۲:۳۱

 

 

تربیت دینی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران
۱ جلسه اول ۶,۸۱۶ ۰۱:۱۸:۱۸ دکتر فیاض بخش
۲ جلسه دوم ۶,۸۰۰ ۰۱:۰۸:۲۱
۳ جلسه سوم ۶,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۰
۴ جلسه چهارم ۶,۹۴۶ ۰:۵۴:۰۴
۵ جلسه پنجم ۶,۹۲۴ ۰:۴۷:۰۶
۶ جلسه ششم ۶,۹۵۱ ۰:۵۲:۳۱