نمرود و آزر چه دیدند؟

نمرود و آزر چه دیدند؟

در تواریخ و روایات آمده است که نمرود دستور داد که در آن نزدیکى ساختمان بلندى براى او بسازند تا از آن جا کیفیت سوختن ابراهیم را تماشا کند و هنگامى که ابراهیم را به هوا پرتاب کردند، آزر را نیز همراه خود به بااى آن بنابرد.

به نقل از صالحین، در تواریخ و روایات آمده است که نمرود دستور داد که در آن نزدیکى ساختمان بلندى براى او بسازند تا از آن جا کیفیت سوختن ابراهیم را تماشا کند و هنگامى که ابراهیم را به هوا پرتاب کردند، آزر را نیز همراه خود به بااى آن بنابرد. ناگهان برخاف انتظار و با کمال تعجب دید که ابراهیم به سامت میان آتش نشسته و آن محوطه به صورت باغ سرسبز و خرمى درآمده و ابراهیم با مردى که درکنار اوست به گفت وگو مشغول است . نمرود رو به آزر کرد و گفت : اى آزر! بنگر که این (۲۸۰) پیش پروردگارش گرامى است .ّپسر تو تا چه حد و در نقل دیگرى است که چون نمرود آن منظره را دید فریاد زد: خذ مثل اله ابراهیم ؛ّخذ الها فلیتّمن ات هرکس معبود و خدایى براى خود انتخاب مى کند، باید معبودى مثل خداى ابراهیم براى خود برگزیند. و سخن حق بى اختیار برزبانش جارى گردید. خداى تعالى ماجرا را با این بیان نقل فرموده که گوید: (۲۸۱) قلنا یا نار کونى بردا و ساما على ابراهیم ، فارادوا به کیدا فجعلناهم ااخسرین ؛ به آتش گفتیم : اى آتش سرد و سالم باش بر ابراهیم ، و اینان درباره او توطئه و نیرنگى داشتند و ما زیان کارشان کردیم . ات فرموده :ّدر سوره صاف (۲۸۲) فارادوا به کیدا فجعلناهم ااسفلین ؛ آن ها خواستند نیرنگى درباره ابراهیم انجام دهند و ما آن ها را پست و حقیر گرداندیم .

منبع: مساجدنیوز