مجوز ویژه دولت به استان ها برای تامین نیروهای شرکتی

مجوز ویژه دولت به استان ها برای تامین نیروهای شرکتی

تایید مناقصات تامین نیروهای شرکتی به استان ها واگذار شد.

به گزارش صالحین،خراسان در ویژه های خود نوشت:‌

در حالی که بر اساس بخشنامه اواخر سال ۱۳۹۲ دولت، تاکید شده بود قراردادهای منعقده با شرکت ها جهت سامان دهی نیروهای شرکتی از طریق فراخوان عمومی منعقد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و صرفا تایید معاونت وقت توسعه مدیریت رئیس جمهور امکان پذیر است، بر اساس تصمیم جدید دولت، اعلام شده در راستای آسان سازی فرایند تامین خدمات مورد نیاز دستگاه های دولتی، اختیار تایید این مناقصه ها به استان ها واگذار شد.

منبع:مشرق