سخنرانی آیت الله حق شناس

سخنرانی آیت الله حق شناس

آیت الله حق شناس ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع ۱ دانلود قسمت اول ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۳ سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس ۲ دانلود قسمت دوم ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۲ ۳ دانلود قسمت سوم ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۳۰ ۴ دانلود قسمت چهارم ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۵ ۵ دانلود قسمت پنجم ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷

آیت الله حق شناس

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
۱ دانلود قسمت اول ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۳ سخنرانی های متنوع از آیت الله حق شناس
۲ دانلود قسمت دوم ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۲
۳ دانلود قسمت سوم ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۳۰
۴ دانلود قسمت چهارم ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۵
۵ دانلود قسمت پنجم ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷