سخنرانی های آیت الله آقا مجتبی تهرانی

سخنرانی های آیت الله آقا مجتبی تهرانی

سخنرانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی در مورد دین و دینداری

 

دین و دینداری

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان توضیحات
۱ دانلود جلسه اول ۵,۳۳۲ ۰:۳۰:۱۹ دین و دینداری
۲ دانلود جلسه دوم ۶,۷۵۶ ۰:۳۸:۲۵
۳ دانلود جلسه سوم ۶,۱۳۶ ۰:۳۴:۵۴
۴ دانلود جلسه چهارم ۶,۰۲۵ ۰:۳۴:۱۶
۵ دانلود جلسه پنجم ۶,۷۴۹ ۰:۳۸:۲۳
۶ دانلود جلسه ششم ۶,۷۰۳ ۰:۳۸:۰۷
۷ دانلود جلسه هفتم ۶,۶۹۱ ۰:۳۸:۰۳
۸ دانلود جلسه هشتم ۷,۲۷۸ ۰:۴۱:۲۳
۹ دانلود جلسه نهم ۴,۶۲۰ ۰:۲۶:۱۶
۱۰ دانلود جلسه دهم ۶,۰۲۶ ۰:۳۴:۱۶
۱۱ دانلود جلسه یازدهم ۷,۲۷۲ ۰:۴۱:۲۲
۱۲ دانلود جلسه دوازدهم ۶,۱۳۱ ۰:۳۴:۵۲
۱۳ دانلود جلسه سیزدهم ۶,۲۵۱ ۰:۳۵:۳۳