تنها زور مطلق بر «ترامپ» اثرگذار است / تشریح طرح حمله به «گوام»

پشتیبانی سایت