اسرائیل قادر به تحمل جنگ جدیدی با حزب الله نیست/ قدرت حزب الله رو به افزایش است

پشتیبانی سایت