تعهد مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی به انسانیت

تعهد مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی به انسانیت

به گزارش صالحین، فرض کنید امروز در خبرها اعلام شود که یکی از ملی پوشان فوتبال به دیدار قاتلان بنیتای ۸ ماهه رفته و با آن دو نفر قاتل دست داده و در محوطه زندان با آنها فوتبال هم بازی کرده؛ چه حسی به شما دست می دهد؟ طبیعی است؛ حس تنفر و شاید بالاتر از […]

به گزارش صالحین، فرض کنید امروز در خبرها اعلام شود که یکی از ملی پوشان فوتبال به دیدار قاتلان بنیتای ۸ ماهه رفته و با آن دو نفر قاتل دست داده و در محوطه زندان با آنها فوتبال هم بازی کرده؛ چه حسی به شما دست می دهد؟ طبیعی است؛ حس تنفر و شاید بالاتر از تنفر.

????اما رژیم صهیونیستی هزاران بنیتای ۸ ماهه را در مقابل چشمان پدر و مادرشان قتل عام کرده؛ آنوقت حاج صفی و شجاعی با تیمی از رژیم صهیونیستی به اسم «تعهد به باشگاه» رو به رو شده اند و دست داده اند و بازی کرده اند. باید سوال کرد پس جای «تعهد به انسانیت و اخلاق انسانی» کجاست؟

منبع: ۵۹۸