برگزاری نشست سرگروهها ومربیان صالحین با سرمربی صالحین با موضوع کیفی سازی حلقه ها حوزه ۹نجف مراغه

برگزاری نشست سرگروهها ومربیان صالحین با سرمربی صالحین با موضوع کیفی سازی حلقه ها حوزه ۹نجف مراغه

به گزارش صالحین مقارن با مورخه۹۶/۴/۲۸ نشست سرگروهها با مبی صالحین در مقر حوزه با حضور سر گروهها برگزار گردید که بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط برادر محرمی در ادامه فرمانده حوزه بعنوان مربی صالحین در خصوص کیفی سازی  وواقعی سازی حلقه ها و اهمیت ارتباط مستمر مربیان صالحین با […]

به گزارش صالحین مقارن با مورخه۹۶/۴/۲۸ نشست سرگروهها با مبی صالحین در مقر حوزه با حضور سر گروهها برگزار گردید که بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط برادر محرمی در ادامه فرمانده حوزه بعنوان مربی صالحین در خصوص کیفی سازی  وواقعی سازی حلقه ها و اهمیت ارتباط مستمر مربیان صالحین با سرگروهها و متربیان ایراد سخنرانی نمودند ودر ادامه برخی سرگروهها به دیدگاهها وابتکارات خود اشاراتی نمودند ودر آخر به ابهامات و سوالات سرگروهها توسط مربی صالحین پاسخ داده شد سرگروه2

NoName NoName