وزیر دفاع دولت دوازدهم از داخل وزارت دفاع انتخاب خواهد شد

پشتیبانی سایت