برگزاری دوره توانمند سازی مدیران و سرگروه های صالحین استان البرز

برگزاری دوره توانمند سازی مدیران و سرگروه های صالحین استان البرز

دوره توانمند سازی مدیران و سرگروههای حلقه های صالحین درشمال کشور توسط بسیج فرهنگیان ناحیه ۳ کرج (کانون شهید مطهری ) در ۱۵ مرداد ماه برگزار میگرددکه دراین دوره ۴۰ نفر از این عزیزان دوره های لازم را طی میکنند .

به گزارش صالحین، دوره توانمند سازی مدیران و سرگروههای حلقه های صالحین در شمال کشور توسط بسیج فرهنگیان ناحیه ۳ کرج (کانون شهید مطهری ) در تاریخ ۱۵ مرداد ماه برگزار میگرددکه در این دوره حدود ۴۰ نفر از این عزیزان دوره های لازم را طی میکنند .