گزارش تصویری/گلاب شویی ضریح مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام با حضور تولیت آستان قدس رضوی

گزارش تصویری/گلاب شویی ضریح مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام با حضور تولیت آستان قدس رضوی

گلاب شویی ضریح مطهر حضرت احمد بن موسی علیه السلام با حضور تولیت آستان قدس رضوی

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=3cee0e4a-8335-48d2-af4f-d1801155fcb3

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=45710271-2054-434d-b0c3-8b06e0448d2d

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=9b24b13d-db1e-4e68-b227-0056c2af8b53

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=46fe3947-39dc-4ebd-83d8-1bde23e68795

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=79a5d9ff-363d-4fe7-8046-37929e97a983

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=cc20c0ed-f1aa-48b0-9528-1836e4cb8d3f

http://photo.aqr.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=f2b43a52-17e5-43b3-84a8-669b1fabd233