مردم داری و کمک به مردم مهمترین ویژگی یک فرمانده بسیج است

پشتیبانی سایت