دعا از ته دل – آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

دعا از ته دل – آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

بخشی از سخنرانی های عالم ربانی و استاد اخلاق مرحوم حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) را با موضوع ” دعا از ته دل ” مشاهده می کنید.